Vrijwillig Beheer

Gewoon goed budgetbeheer

Algemene voorwaarden

Vrijwillig beheer ingeschreven KVK 63582341, gevestigd te Warnsveld

Postbus 4045, 7200 BA  Zutphen 

  

Alle rechten op deze website en op de informatie (tenzij iets anders wordt aangegeven) waaronder begrepen auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten (zoals tekst, afbeeldingen, software en andere materialen), zijn eigendom van Vrijwillig beheer of opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Al deze rechten zijn voorbehouden.
 

>>>Vrijwillig beheer

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 | Begripsbepaling

1.1.  Onder  opdrachtnemer  wordt  verstaan:  Vrijwillig beheer, Postbus 4045, 7200 BA te Zutphen 

gevestigd en kantoorhoudend te Warnsveld, Kamer van Koophandel  nummer: 63582341.

1.2. Onder cliënt wordt verstaan: iedere persoon, die met de  opdrachtnemer  een  overeenkomst  (zoals  hieronder aangegeven) heeft afgesloten. 

1.3.  Onder  overeenkomst  wordt  verstaan  alle overeenkomsten  die  opdrachtnemer  aangaat  op  het  gebied van financieel beheer.

 Artikel 2 | Algemeen 

2.1.  Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing op  alle  overeenkomsten  gesloten  tussen  de  opdrachtnemer  en  cliënt,  tenzij  schriftelijk  anders overeengekomen. 

2.2.  Met  betrekking  tot  alle  geschillen  is  uitsluitend  de rechtbank - al dan niet de sector kanton - bevoegd. 

2.3.  Op  deze  algemene  voorwaarden  en  alle overeenkomsten  van  de  opdrachtnemer  is  Nederlands  recht van toepassing.

 

Artikel 3 | Totstandkoming van een overeenkomst

De  overeenkomst  is  van  kracht  als  deze  getekend  bij opdrachtnemer  in  bezit  is.  Waarbij  tevens  deze  algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel  4  |  Gegevensverstrekking  en  geheimhou-

dingsverplichting

4.1. De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot  het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens van cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden  voor  cliënt.  Ook  zullen  de  gegevens van  cliënt  opgenomen  worden  in  persoonsregistratie  van opdrachtnemer. 

4.2.  Op  deze  persoonsregistratie  is  de  (WBP)  Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. 

4.3.  Opdrachtnemer  verplicht  zich  tot  geheimhouding van  alle  vertrouwelijke  informatie  die  zij  in  het  kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of  uit  andere  bron  over  elkaar  hebben  verkregen  en  waarvan  zij  weten,  dan  wel  redelijkerwijs  behoren  te weten  dat  deze  vertrouwelijk  van  aard  is,  tenzij  een  wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt. 

4.4. De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg  voor waar nodig dat  persoonlijke-  of  bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

4.5.  In  het  gegevens  bestand  van  de  opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor  de (financiële) handeling en van de door de cliënt met de opdrachtgever aangegane overeenkomsten.

 

Artikel 5 | Werkzaamheden en verplichtingen opdrachtnemer 

5.1. Werkzaamheden door opdrachtnemer bestaan uit:

Inventariseren van de inkomsten en uitgaven;

opstellen van  het  budget; 

openen  van  een  beheer-, (evt.) spaar en (evt.) leefgeldrekening; 

aanmaken  en  opstarten  van  het  dossier; 

aanschrijven van  inkomsten  en  uitgaven,  informatie  inwinnen  bij  diverse  instanties; 

uitvoeren  van  betalingen  die  vermeld  staan  in  het actuele budget;

telefonische  afhandeling  van  vragen,  postverwerking,  maandelijkse  digitale  rapportage dmv bankafschriften. 

5.2.  Er  worden  door  opdrachtnemer  geen  werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering/schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke  Personen.  Mochten  er  schulden  zijn  die  in  aanmerking komen voor schuldsanering/schuldhulpverlening en/of WSNP dan zal opdrachtnemer doorverwijzen naar de desbetreffende instantie. 

5.3.  De  opdrachtnemer  stelt  in  samenspraak  met  de cliënt dan wel de hulpverlener een budget op. De  inkomsten  en  uitgaven  van  de  cliënt  vormen  de  basis. 

Op  basis hiervan worden de werkzaamheden uitgevoerd. 

5.4. Bij het opstellen van het budget dienen de inkomsten  en  uitgaven  van  de  cliënt  met  elkaar  in 

evenwicht  te  zijn.  Bij  het  opstellen  van  het budget  dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de  kosten  van  de  opdrachtnemer,  de  vaste  lasten  en  de noodzakelijke  verzekeringen  te  worden  gewaarborgd. 

Voor  zover  deze  kosten  een  niet  maandelijks  karakter hebben,  wordt  door  de  opdrachtnemer  hiervoor gereserveerd. 

5.5.  Opdrachtnemer  behoudt  zich  het  uitdrukkelijke recht  voor  om  bij  een  wijziging  van  de  financiële  dan wel  persoonlijke  omstandigheden  van  de  cliënt,  het budget aan te passen. 

5.6.  Opdrachtnemer  kan  toeslagen aanvragen bij debelastingdienst op verzoek van de cliënt.

Informatie voor deze aanvraag wordt gehaald uit  de  op  dat  moment  beschikbare  bronnen.  Indien  cliënt  wenst dat deze aanvraag wordt ingediend is cliënt zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. 

5.7. Opdrachtnemer verzoekt aan alle organisaties waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in  de  toekomst  rechtstreeks  aan  opdrachtnemer  te zenden en is hiervoor zelf verantwoordelijk. 

5.8.  Opdrachtnemer  is  op  de  volgende  manieren  op  werkdagen  bereikbaar:  telefonisch binnen de afgesproken tijden,  per  e-mail  en  per post. 

 

Artikel 6 | Verplichtingen cliënt

6.1.  De  cliënt  geeft  volledige  openheid  en  correctheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven,  alle  schulden  en  alle  lopende  betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank-  en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. 

6.2. De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of  financiële  sfeer  direct  aan  opdrachtnemer  mede te  delen  onder  bijvoeging  van  schriftelijke  bewijsstukken. 

6.3.  De  cliënt  blijft  zelf  volledig  verantwoordelijk  voor zijn  financiële  verplichtingen  aangaande  inkomsten  en  uitgaven. 

6.4.  De  cliënt  verplicht  zich  tegenover  opdrachtnemer om  geen  (nieuwe)  schulden  en/of  andere  nieuwe  verplichtingen  aan  te  gaan  dan  nadat  opdrachtnemer  hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. 

Hieronder  valt  ook  het  laten  ontstaan  en/of  in  stand houden van een roodstand op een bankrekening(en) en/of girorekening(en). 

6.5.  De  cliënt  blijft  te  allen  tijde  zelf  verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de opdrachtnemer tot  betaling  volgens  het  overeengekomen  financieel budget kan overgaan 

6.6. De cliënt draagt zorg voor de overhandiging van de actuele DigiD gegevens 

6.7.  Cliënt  zorgt  dat  alle  correspondentie  wekelijks  per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Vrijwillig beheer zorgt, voor zover mogelijk, dat deze post direct naar Vrijwillig beheer wordt gestuurd.(Postbus 4045, 7200 BA Zutphen)

6.8. Cliënt dient per telefoon, per mail of per post altijd goed bereikbaar te zijn. 

6.9.  Er  zal  door  cliënt  op  welke  manier  dan  ook  geen  beledigingen,  dreigingen  of  andere  gelijknamige  gedragsuitingen naar opdrachtnemer gedaan worden. Hierop zal het contract direct beeindigd worden.

 Artikel 7 | Kosten 

7.1  Op  de  overeenkomst  wordt  een  eenmalige  opstartvergoeding  berekend.  Deze  kosten  worden  bij  ingang  van  de  overeenkomst  verrekend.  Daarnaast worden er maandelijkse kosten gerekend voor de uitvoering van de werkzaamheden. Alle kosten staan genoemd in de tarievenlijst. 

7.2. Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard  werkzaamheden  behoren  en/of  een  derde  ingeschakeld  moet  worden,  dan  komen  deze  kosten voor rekening van de cliënt. 

7.3.  Alle  kosten  worden  geïncasseerd  op  de  beheerrekening.

 

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

8.1.  Indien  er  sprake  is  van  een  omstandigheid  en/of een  nalaten  die  leidt  tot  aansprakelijkheid  van  opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval  door  de  beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van  opdrachtnemer  wordt  uitgekeerd,  vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de  verzekeringsvoorwaarden  op  basis  waarvan  uitkering wordt gedaan. Eveneens is cliënt verantwoordelijk zoals in art 6.3 is genoemd voor eigen inkomsten en uitgaven zoals in het budget is afgesproken.

8.2.  Opdrachtnemer  kan  niet  aansprakelijk  worden gesteld  voor  tekortkomingen  en/of  nalatigheid  van  derden en cliënt,  waar  opdrachtnemer  diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking  heeft op cliënt(en).

 

Artikel  9  |  Ontbinding,  opschorting  en  opzegging  van overeenkomst 

9.1. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met  onmiddellijke  ingang  tegenover  de  cliënt  op  te  schorten en/of te ontbinden, indien:

a. door overlijden van cliënt;

b. door het niet of niet behoorlijk nakomen door cliënt van een verplichting die voortvloeit uit dan wel samenhangt met deze overeenkomst tot budgetbeheer en de  algemene voorwaarden tot budgetbeheer; 

c. door onder bewindstelling van cliënt;

d. door onder curatele stelling van cliënt;

e.  door  verhuizing  van  cliënt  naar  het  buitenland,  dan wel doordat cliënt Nederland feitelijk heeft verlaten; 

f. indien cliënt zich misdraagt;

g.  indien  de  financiering  van  het  budgetbeheer  niet langer gewaarborgd is; 

h. indien voortzetting van het budgetbeheer naar maatstaven  van  redelijkheid  en  billijkheid  niet  van  de  opdrachtnemer kan worden gevergd. 

9.2.  De  opzeggingstermijn voor client is 1 volle kalendermaand en dient schriftelijk te gebeuren.

9.3. De opdrachtnemer zal na beëindiging zorg dragen voor een zorgvuldige afwikkeling van alle door de cliënt  in behandeling gegeven zaken.

 

Artikel  10  |  Wijzigingen  of  aanvullingen  van  de  voor-

waarden

10.1. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze  algemene  voorwaarden  te  wijzigen.  Cliënt  zal  op  de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en). 

10.2. Indien de cliënt niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient cliënt bezwaar binnen 14 dagen  schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van de genoemde 14 dagen wordt de cliënt  geacht  in  te  stemmen  met  de  wijziging  of  aanvulling. 

10.3. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juli 2015 en gelden tot wijziging of aanvulling van  deze voorwaarden.

 


 

Privacyreglement Vrijwillig beheer

Vrijwillig beheer is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in een zorgvuldige omgang met

persoonsgegevens. In dit reglement wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dat doen. Dit reglement is van toepassing op alle diensten van Vrijwillig beheer.

Vrijwillig beheer respecteert de privacy van alle cliënten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

Gebruik van verzamelde gegevens en diensten:

Wanneer u voor één van onze diensten wordt aangemeld, dan vragen we naar uw persoonsgegevens.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen in beveiligde computersystemen en worden niet gebruikt voor marketing- of  statische doeleinden of gecombineerd met eventuele andere gegevens. 

De rol van Vrijwillig beheer: verwerker/verantwoordelijke

Vrijwillig beheer fungeert als verantwoordelijke voor de volgende verwerkingen van persoonsgegevens:

• Medewerkers

• Cliënten

Bepaalde delen van de gegevensverwerking worden door Vrijwillig beheer uitbesteed aan derden, die in opdracht van Vrijwillig beheer bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden persoonsgegevens verstrekt voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de door Vrijwillig beheer gegeven opdracht.

Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, dan wel anderszins afspraken gemaakt.

Hosting/clouddiensten

De door Vrijwillig beheer gebruikte computersystemen worden gehost of maken gebruik van clouddiensten, die uitsluitend gebruik maken van servers die op Nederlands grondgebied zijn gehuisvest. 

Geheimhouding

Alle medewerkers en externe partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding daarvan (behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht) en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

Beveiliging

Vrijwillig beheer heeft zich tot het uiterste ingespannen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan ten minste uit: 

• Toegangsbeveiliging via persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden

• Bevordering van de kennis van de medewerkers over privacywetgeving

• Controle via computersystemen

• Open deuren (sociale controle)

Bewaartermijnen

Vrijwillig beheer bewaart de persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten waarvoor deze verzameld zijn en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Recht op inzage en/of correctie

Cliënten en medewerkers kunnen Vrijwillig beheer op elk gewenst moment via het onderstaande formulier verzoeken om inzage in of correctie van de persoonsgegevens. 

Communicatie

Vrijwillig beheer bewaart de persoonsgegevens zolang als deze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor u het bericht heeft gestuurd. Berichten worden verwijderd zodra het doel is geëindigd.

Doeleinden

Vrijwillig beheer verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn omschreven in dit reglement, tenzij Vrijwillig beheer van tevoren uw toestemming hiervoor heeft gekregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit voor uitvoering van de taken noodzakelijk is.

Vragen en feedback

Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit reglement of de manier waarop Vrijwillig beheer de persoonsgegevens verwerkt kunt u kenbaar maken bij de directie van Vrijwillig beheer. Dit kan via het emailadres ‘info@vrijwilligbeheer.nl of schriftelijk via het postadres ‘Postbus 4045, 7200 BA Zutphen’. 
 

 

 


 

                                                                                                                                                                                                

Opbellen
E-mail
Info